හැකර්ස්ලා භාවිත කරන සංකේත..

හැකර්ස්ලගෙ භාෂාව ඉගෙන ගමු!!


ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නෙ හැකර් කෙනෙක් වෙන්නෙ කොහොමද කියලා. එ්කට ඉස්සෙල්ලාම එ්ගොල්ලො භාවිතා කරන භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔනෙ මෙ ලිපියෙන් ඔයලට එ‍් ගැන ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. ඉස්සෙල්ලාම එගොල්ලො භාවිතා කරන හොඩිය ඉගෙන ගමු.


A = 4, /-\, @, ^, /\ , //-\\, ci

B = 8, ]3, ]8, |3, |8, ]]3, 13

C = (, { , [[, <, €

D = ), [}, |), |}, |>, [>, ]]), Ð

E = 3, ii, €

F = |=,(=, ]]=, ph

G = 6, 9, (_>, [[6, &

H = #, |-|, (-), )-(, }{, }-{, {-}, /-/, \-\, |~|, []-[], ]]-[[

I = 1, !, |, ][, []

J = _|, u|, ;_[], ;_[[

K = |<, |{, ][<, ]]<, []<

L = |,1, |_, []_, ][_, £

M = /\/\, |\/|, [\/], (\/), /V\, []V[], \\\, (T), ^^, .\\, //., ][\\//][,

N = /\/, |\|, (\), /|/, [\], {\}, ][\][, []\[], ~

O = 0, (), [], <>, *, [[]]

P = |D, |*, |>, []D, ][D

Q = commas are necessary: (,) or 0, or O, or O\ or []\

R = |2, |?, |-, ]]2 []2 ][2

S = 5, $

T = 7, +, ']‘, 7`, ~|~, -|-, ‘][', "|", †

U = (_), |_|, \_\, /_/, \_/, []_[], ]_[, µ

V = \/ , \\//

W = \/\/, |/\|, [/\], (/\), VV, ///, \^/, \\/\//, 1/\/, \/1/, 1/1/

X = ><, }{, )(, }[

Y = ‘/, %, `/, \j , “//, ¥, j, \|/, -/

Z = 2, z, 7_,`/_


මෙ තියෙන්න ඉන්ග්‍රිසි හොඩිය එගොල්ලො භාවිත කරන සන්කෙතත් සමගය


හෑකර්ස් ලා ගොඩාක් භාවිත කරන වචන කෙටි යෙදුම් සමග පහත දෑක්වෙ

A = @
B = |3
C = (
D = |)
E = 3
F = |=
G = 6
H = |-|
I = |
J = _|
K = |(
L = |_
M = /\/\
N = /\/
O = 0
P = |*
Q = 0,
R = |2
S = $
T = 7
U = |_|
V = \/
W = \/\/
X = )(
Y = ‘/
Z = 2
a = 4
b = 8
c = ©
d = |>
e = 3
f = #
g = 9
h = h
i = |
j = j
k = |<
l = 1
m = m
n = n
p = |*
q = 0.
r = ®
s = 5
t = +
u = 00
v = \/
w = \/\/
x = ><
y = j
z = 2
at = @
ck = x0r
the = teh
you = j00 or u
own = pwn
ck = x0r
programs = progz
god = r00t
fool = f00
heart/love = <3
what’s up = sup
that = dat
look at = peep
kill = frag
sweet = schweet
sleep = reboot
greater than = >
newbie = n00b
no = noes
woo hoo = w00t
why = y
be = b
are = r
dude = d00d
fear = ph34r
and = &
super = uber
blah/me = meh
yo = j0
rock = r0xx0r
hacker = h4x0r
cool = k3wl
software = warez
computer = pu73r
chick = chix0r
good = teh win
bad = teh lose
loser = l4m3r
aol = uh, 14m3r
money = monies
bye = bai
kick = punt
porn = pr0n
skill = m4d 5killz
hello = ping
robot = b0t
naked = n3k3d
what = wut
whatever = wutev
cool = c00
to/two = 2
with = wit
sex = cyb3r

මේ පිලිබද වැඩි විස්තර ඊලග ලිපියෙන් පල කරනම්කෝ. මෙකට කෑමතිනම් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න.
Previous
Next Post »

3 comments (අදහස්)

Click here for comments (අදහස්)
December 6, 2015 at 2:16 AM ×

This is not any hacker language. This`s just a cipher method. Hacker`s basic language is binary. There is no specific alphabet or language for hackers. They only use various programming languages. Hackers are not a special species. They are just human as everybody else, but with curiosity ;)

Reply
avatar
Mr Elite_x
admin
December 6, 2015 at 9:57 AM ×

චමියා වෙත... -

හරි හරි මචං... ඒක ඇත්ත. මේක යූස් කරන භාෂාව නෙවෙයි. මේ හැකර්ස්ලා යොදාගන්නා සංකේත.... මම ඒක හදන්නම් මචං... තෑන්ක්ස් කමෙන්ට් එකකින් දැනුවත් කලාට...

Reply
avatar


බැලුවද?

Comment එකකුත් දාගෙනම යමු නේ.....
ConversionConversion EmoticonEmoticon