හැක් කරන්න අාසද?


හැක් කරන්න අසද?
"FACEBOOK 1කෙන් EMAL උස්සමුද"

මෙක අවශය වෙන්නෙ Yahoo! Mail account1එකක් විතරයි...
දැන් එහෙනම් වැඩේට බහිමු...

Login to your Yahoo! Mail account then go to address.yahoo.com and 
Contacts >> Import Contacts >> Import From Facebook
Click on <Allow>,


click කරන්න Done කියලා...


දෙන් ඔයගෙ Facebook Contact ටිකක පිලිවලට ලස්සනට පෙන්නනවා ,,
To export your contacts click on the Contacts tab –> Tools –>Export,


ඉටපස්සෙ තොරන්න export option 1ක,ඉට පස්සෙ ඔය ඔයා Yahoo!7 CSV 1කෙන් තොර ගන්න.


Enter the CAPTCHA code then click on <Export Now>.


අන්තිමට සෙවු කරලා දාන්ඩො,වැඩේ ගොඩේ ගොඩ.

කරලා බලලා හොද Comment එකක් දාගෙනම යන්න.
Previous
Next Post »


බැලුවද?

Comment එකකුත් දාගෙනම යමු නේ.....
ConversionConversion EmoticonEmoticon