රන් විධාන -Run commands


රන් විධාන -Run commands


මෙන්න හොද වැඩ ටිකක් කරගන්න උදවුවක් .. මෙතන තියෙනව ටිකක අමරුවෙන් හොයාගත්ත රන් විධාන් ටිකක්.. පොඩි ට්‍රයි එකක් දීල බලන්න.. සමහර විට මේ විධාන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුලුවන්. රන් විධාන් කියන්නෙ පරිගණකයේ සියලු සැගවුණු ක්‍රියා සහ අනෙකුත් ක්‍රියා කරගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක්. 

Accessibility Controls 
access.cpl 

Add Hardware Wizard 
hdwwiz.cpl 

Add/Remove Programs 
appwiz.cpl 

Administrative Tools 
control.exe admintools 

Automatic Updates 
wuaucpl.cpl 

Bluetooth Transfer Wizard 
fsquirt 

Calculator 
calc 

Certificate Manager 
certmgr.msc 

Character Map 
charmap 

Check Disk Utility 
chkdsk 

Clipboard Viewer 
clipbrd 

Command Prompt 
cmd 

Component Services 
dcomcnfg 

Computer Management 
compmgmt.msc 

Date and Time Properties 
timedate.cpl 

DDE Shares 
ddeshare 

Device Manager 
devmgmt.msc 

Direct X Control Panel (if installed)* 
directx.cpl 

Direct X Troubleshooter 
dxdiag 

Disk Cleanup Utility 
cleanmgr 

Disk Defragment 
dfrg.msc 

Disk Management 
diskmgmt.msc 

Disk Partition Manager 
diskpart 

Display Properties 
control.exe desktop 

Display Properties 
desk.cpl 

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) 
control.exe color 

Dr. Watson System Troubleshooting Utility 
drwtsn32 

Driver Verifier Utility 
verifier 

Event Viewer 
eventvwr.msc 

File Signature Verification Tool 
sigverif 

Findfast 
findfast.cpl 

Folders Properties 
control.exe folders 

Fonts 
control.exe fonts 

Fonts Folder 
fonts 

Free Cell Card Game 
freecell 

Game Controllers 
joy.cpl 

Group Policy Editor (XP Prof) 
gpedit.msc 

Hearts Card Game 
mshearts 

Iexpress Wizard 
iexpress 

Indexing Service 
ciadv.msc 

Internet Properties 
inetcpl.cpl 

Java Control Panel (if installed) 
jpicpl32.cpl 

Java Control Panel (if installed) 
javaws 

Keyboard Properties 
control.exe keyboard 

Local Security Settings 
secpol.msc 

Local Users and Groups 
lusrmgr.msc 

Logs You Out Of Windows 
logoff 

Mcft Chat 
winchat 

Minesweeper Game 
winmine 

Mouse Properties 
control.exe mouse 

Mouse Properties 
main.cpl 

Network Connections 
control.exe netconnections 

Network Connections 
ncpa.cpl 

Network Setup Wizard 
netsetup.cpl 

Nview Desktop Manager (if installed) 
nvtuicpl.cpl 

Object Packager 
packager 

ODBC Data Source Administrator 
odbccp32.cpl 

On Screen Keyboard 
osk 

Opens AC3 Filter (if installed) 
ac3filter.cpl 

Password Properties 
password.cpl 

Performance Monitor 
perfmon.msc 

Performance Monitor 
perfmon 

Phone and Modem Options 
telephon.cpl 

Power Configuration 
powercfg.cpl 

Printers and Faxes 
control.exe printers 

Printers Folder 
printers 

Private Character Editor 
eudcedit 

Quicktime (If Installed) 
QuickTime.cpl 

Regional Settings 
intl.cpl 

Registry Editor 
regedit 

Registry Editor 
regedit32 

Removable Storage 
ntmsmgr.msc 

Removable Storage Operator Requests 
ntmsoprq.msc 

Resultant Set of Policy 
rsop.msc 

Resultant Set of Policy (XP Prof) 
rsop.msc 

Scanners and Cameras 
sticpl.cpl 

Scheduled Tasks 
control.exe schedtasks 

Security Center 
wscui.cpl 

Services 
services.msc 

Shared Folders 
fsmgmt.msc 

Shuts Down Windows 
shutdown 

Sounds and Audio 
mmsys.cpl 

Spider Solitare Card Game 
spider 

SQL Client Configuration 
cliconfg 

System Configuration Editor 
sysedit 

System Configuration Utility 
msconfig 

System File Checker Utility 
sfc 

System Properties 
sysdm.cpl 

Task Manager 
taskmgr 

Telnet Client 
telnet 

User Account Management 
nusrmgr.cpl 

Utility Manager 
utilman 

Windows Firewall 
firewall.cpl 

Windows Magnifier 
magnify 

Windows Management Infrastructure 
wmimgmt.msc 

Windows System Security Tool 
syskey 

Windows Update Launches 
wupdmgr 

Windows XP Tour Wizard 
tourstart 

Wordpad 
write

පොඩ්ඩක් හරි වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් Comment එකක් දාගෙන යන්න......
Previous
Next Post »


බැලුවද?

Comment එකකුත් දාගෙනම යමු නේ.....
ConversionConversion EmoticonEmoticon